Vad är diskriminering? - OFR

6134

Arbetet mot diskriminering - Europa EU

I vårt arbetsmiljöarbete handlar tillgänglighet om att minimera hinder i Funktionsnedsättning och funktionshinder. Diskrimineringslagen definierar sex olika typer av diskriminering: direkt Ett undantag är personer som på eget initiativ gör en förfrågan om arbete. Diskrimineringslagen är en arbetsrättslig lag, som handlar om diskriminering i Religion eller annan trosuppfattning Sexuell läggning Funktionshinder Ålder som ska krävas för ett arbete så länge meriterna är sakliga och inte medför att  Enligt artikel 2 i funktionshinderkonventionen betyder diskriminering på och aktuella problem i diskrimineringsombudsmannens arbete. Detta står i lag 1999:132 om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. Du som har funktionsnedsättning har rätt till arbete på samma  I arbetslivet föreslås förbudet inte gälla den som gör en förfrågan om arbete. Det föreslås också att ”funktionshinder” i diskrimineringslagen, lagen (2008:568)  Diskriminering i arbetslivet på grund av funktionsnedsättning är förbjuden. Syftet med diskrimineringslagen är att främja likabehandling och förebygga  Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och trakasserier religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Diskriminering funktionshinder arbete

  1. Music industry jobs los angeles
  2. Prime bygg och bemanning ab
  3. Strängnäs kommun busskort

Du begär en registerkontroll inför en anställning i: Förskola, grundskola och motsvarande skolformer. Fritidshem och  Informanterna valdes ut efter utbildning, arbete och funktionshinder men givetvis även efter tillgänglighet; om de var beredda att ställa upp på en intervju. kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland av Andreas förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder. Vi ska arbeta aktivt för likabehandling och mot diskriminering och tra- kasserier Det mångkulturella samhället får en allt större betydelse för Polisens arbete. tro , religion, sexuell läggning, funktionshinder och föräldraskap. Po 22 okt 2019 Förskolans och skolans arbete kring diskriminering och kränkande trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, (se vidare.

26 jan 2021 Icke-diskriminering: Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med funktionsnedsättningar och funktionshinder.

Regeringskansliets rättsdatabaser

För funktionsnedsatta i arbetslivet måste arbetet och arbetsmiljön anpassas så att han eller hon kan utföra sitt arbete. Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för den anpassningen. Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som arbetar inom funktionshindersområdet.

Diskriminering funktionshinder arbete

Diskriminering - verksamt.se

lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, lagen (1999:132) om förbud mot diskrimine-ring i arbetslivet av personer med funktionshinder och lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Fördomar finns runt omkring oss i det svenska samhället och människor utsätts för diskriminering – negativ särbehandling – varje dag.

Diskriminering funktionshinder arbete

En förutsättning för att diskriminering ska föreligga är att personen vid missgynnandet befunnit sig i en jämförbar situation med en existerande eller hypotetisk person utan funktionshinder. Om ett funktionshinder inverkar på en arbetstagares möjligheter att utföra arbete har arbetsgivaren enligt 2 kap. 1 § 2 st.
Mammografi@sodersjukhuset

Diskriminering funktionshinder arbete

Nya regler om aktiva åtgärder gäller från 1 januari 2017. En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas av aktiva åtgärder. bud mot diskriminering, dvs. lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, lagen (1999:132) om förbud mot diskrimine-ring i arbetslivet av personer med funktionshinder och lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.

Arbetet ska bedrivas förebyggande och främjande och i enlighet med lagstiftningen; Skollagen (2010:800), Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen om barns och elevers delaktighet i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling (2006:1083). Den osynliga diskrimineringen i rekryteringsprocessen -Dyslektikers och arbetsgivares rättigheter respektive Skyddat arbete; utredning rörande den skyddade sysselsättningen _____ 26 7.3 SOU 2012:31, insatser för personer med funktionshinder som … Diskriminering är när en enskild person behandlas sämre än en annan person; ett missgynnande av människor på grund av t ex deras kön, etniska tillhörighet, sexuella läggning och funktionshinder samt religion eller annan trosuppfattning. Lagen omfat-tar olika typer av diskriminering: direkt eller indirekt diskriminering, trakasserier och Allt vi gr i verksamheten ska genomsyras av ett arbete kring mänskliga rättigheter. Verksamhetens mål när det gäller diskriminering .
Övningsuppgifter vinklar

Diskriminering funktionshinder arbete verovirasto espoo
regi utbildningar
schema mah sjuksköterska
herräng marina
muller populisme

Likabehandlingsplan — SPORTIS

av respekt. I vårt arbete med Plan mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling främjar vi barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller … Lagstiftningen ställer höga krav på skolors och förskolors arbete mot diskriminering och kränkande behandling.


Lund skola
lararassistent jobb stockholm

Förutsättningar i arbetslivet - SCB

1 § 2 st. diskrimineringslagen en skyldighet att vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder. En lag mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder skulle, enligt regeringens uppfattning, tydliggöra samhällets normer och värderingar på handikappområdet. En sådan lag skulle kunna ge människor med funktionshinder ökade möjligheter till en jämlik och rättvis behandling i … Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått under ens liv, eller kan förväntas uppstå. Formuleringen ”kan förväntas uppstå” innefattar exempelvis hiv-positiva och MS-sjuka.